Groen gas in ruimtelijke energieconcepten en als basis voor regionale gebiedsontwikkeling

Terug naar Projectenoverzicht

Samenvatting

Verduurzaming van de energievoorziening dient bij voorkeur gepaard te gaan met gezonde economische ontwikkeling. Rondom de productie van Groen Gas zijn daarvoor goede mogelijkheden, mits slimme concepten worden toegepast. De volgende uitgangspunten zijn van belang:

• Groen Gas is een fundamenteel element in de duurzame energie business concepten.
• De productiekosten van Groen Gas zijn in relatie tot aardgas hoog.
• Het Groen Gas Hub concept van de Energy Valley en de CODE-visie (Centrale Opwerking tot Duurzame Eindproducten) gaan er in basis van uit dat specialistische opwerking (van gas en digestaat) op een centrale locatie plaatsvindt.
• Groen Gas wordt gebruikt voor / is het fundament voor duurzame ruimtelijk-economische ontwikkeling.
• Productie van Groen Gas wordt in het gehele grensoverschrijdende gebied versterkt. Tussen de productie van Groen Gas in Nederland (Energy Valley regio) en Duitsland is een belangrijk verschil zichtbaar. In de Energy Valley wordt ingezet op een grootschalige benadering voor de productie van Groen Gas; Bundeling van groen gas initiatieven in zogenaamde groen Gas Hubs.
In Duitsland is vooral sprake van kleinschalige groen gas concepten, met vooral de focus op lokaal niveau. Deze groen gas concepten worden gekenmerkt door een koppeling van verschillende duurzame energiebronnen, vooral met wind en zonne-energie. In Duitsland en in Nederland wordt de ruimtelijke component bij de ontwikkeling van energieconcepten als een zeer belangrijk aspect gezien. Om deze reden is de Universiteit van Oldenburg in dit project trekker voor de ontwikkeling van een model voor gebiedsgericht beleid rond groengas. Belangrijk bij de gebiedsvisie en bijbehorend gebiedsgericht beleid is om een generieke methodiek te ontwikkelen om op basis van steeds wisselende gebiedsspecifieke energieconcepten in regionaal beleid aan de slag te kunnen. In de Energy Valley regio (en in Drenthe specifiek) zijn meerdere Energie Transitieparken (ETP’s) in voorbereiding waar ruimte is voor ontwikkeling van Groen Gas initiatieven en Groen Gas Hubs. Een van de ETP’s zal als casus dienen voor het model dat de Universiteit van Oldenburg.
Daarmee wordt in dit project een gebiedsvisie ontwikkeld voor een Energie Transitie Park waarin de productie van Groen Gas en de opwerking van de daarbij vrijkomende reststromen stuwend zijn voor een verdere uitrol van duurzame ruimtelijk-economische ontwikkeling. In Drenthe gelden de energie-transitieparken in Wijster en Coevorden als interessante lokale ontwikkelingen die door Groen Gas regionaal verbonden kunnen worden. Zodoende kunnen ze als motor voor nieuwe ruimtelijke energieconcepten dienen die op regionaal niveau de gebiedsontwikkeling een richting geven. Hiermee ontstaat inzicht in hoe energie, specifiek Groen Gas, als drager van een duurzame gebiedsontwikkeling kan functioneren. Daarmee komen ook de beleidsimplicaties in beeld.

 

Partners:

Universität Oldenburg ;  Provincie Drenthe

Doelen

Fase 1 stap 3) Confronteren (Q4 2011)
De resultaten van deze fase worden vastgelegd in een Basisverkenning:
-Op digitale kaarten zijn de duurzame ruimtelijk-economische consequenties afgebeeld van bestaand beleid, projecten en plannen.
-“Witte vlekken” zijn bekend
-Ideeën, wensen en plannen die er leven zijn in kaart gebracht
-De claims en projecten zijn gespiegeld aan de toekomstvisie die er is ten aanzien van de productie van Groen Gas en de opwerking van de daarbij vrijkomende reststromen. ontwikkeling van Groen Gas.
-Inzicht in kansen, knelpunten en raakvlakken tussen verschillende velden en duurzaam ruimtelijk-economische ontwikkeling
Fase 1 stap 4) Inspireren: (Q4 2011 - Q1 2012)
-Bespreking Basisverkenning tussen de project- en supporting partners: inbrenging van eenieders visie, ideeën of opmerkingen.
-Organisatie een ontwerpatelier waarvoor ook niet-project- of supportingpartners worden uitgenodigd. Tijdens het ontwerpatelier is er ruimte om vrij te denken over de invulling van witte vlekken.
Fase 1 stap 5) Koers en opties (Q1-Q2 2012)
Een door de projectpartners gedragen Kompasnotitie.
-In schetskaarten met verschillende oplossingen uitgewerkte ideeën uit de ontwerpateliers
-eventueel openstaande essentiële keuzes
-Eerste verkenning naar de financierbaarheid van de duurzame ruimtelijk-economische ontwikkelingen i.r.t. de productie van groen Gas en de opwerking van de daarbij vrijkomende reststromen.

FASE 2: Dialoog en keuzes
Fase 2 stap 1) communiceren en Participeren (Q2 2012)
Organisatie van een Toekomstdebat. Met de stakeholders van het gebied en de relevante projectpartners worden de ambities en projecten met hun alternatieven uit de Kompasnotitie op scherp gezet.
Fase 2 stap 2) briefing voor de gebiedsvisie (Q2 – Q3 2012)
Briefing: een bondige samenvatting o.b.v. de Toekomstdebatten
-koers en keuzes met een breed draagvlak
-eventuele overgebleven kwesties en gevoeligheden
-schets van uitvoerbaarheid van projecten (juridisch en financieel) FASE 3: Opstellen gebiedsvisie (Q3 – Q4 2012)
Vervaardiging gebiedsvisie.
-gebiedsvisiekaart.
-uitvoeringsparagraaf die de (on)haalbaarheid van de voorgenomen ontwikkelingen in beeld brengt

Key Partner

Overige Partners